چشم انداز

رسیدن به اهداف ملی، استقلال اقتصادی، تامین نیازهای داخلی با هدف افزایش رضایت مشتریان ، صادرات بین المللی