باسکول نمایشگر ثابت
(ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم)

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرم نظرسنجی