ترازو مدل ۱۵۰۰۰پرینتردار
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)

فرم نظرسنجی