ترازو مدل ۱۵۰۰۰ پرینتردار
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرم نظرسنجی