ترازو مدل ۱۵۰۰۰ پرینتردار
(ظرفیت ۵۰ کیلوگرم)

فرم نظرسنجی