ترازو مدل ۱۴۰۰۰
(ظرفیت ۷۰ کیلوگرم)

۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اندازه نگهدار که اندازه نکوست درست انتخاب کنید حتی محک را
صاف

فرم نظرسنجی