ترازو مدل ۱۴۰۰۰
(ظرفیت ۷۰ کیلوگرم)

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اندازه نگهدار که اندازه نکوست درست انتخاب کنید حتی محک را

فرم نظرسنجی