ترازو مدل ۱۵۰۰۰پرینتردار
(ظرفیت ۳۵ کیلوگرم)

۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال

فرم نظرسنجی