ترازو مدل ۱۱۰۰۰
(ظرفیت ۳۵کیلوگرم)

۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال

صاف

فرم نظرسنجی