ترازو مدل ۱۱۰۰۰
(ظرفیت ۳۵کیلوگرم)

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

فرم نظرسنجی