فرم درخواست عاملیت فروش

همکار/متقاضی گرامی لطفاً در صورت دارابودن شرایط همکاری فرم زیر را با دقت کامل، تکمیل نمایید.
  • مشخصات فروشگاه/شرکت

  • نوع سیستم فروش

بازدید کننده / درخواست کننده محترم

تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت توزین توان سنجش (محک) در خصوص اعطای عاملیت فروش ایجاد نمی نماید.

سازمان فروش شرکت توزین توان سنجش (محک) ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ تکمیل فرم، ارزیابی خود را از طریق نمابر و یا پست الکترونیکی به شما ابلاغ می نماید.

مدیریت واحد فروش