درباره ما

سوالات متداول

مشکلات مربوط به ترازوهای MDS

الف کلید اصلی خاموش است 1 کلید اصلی دستگاه را جک نمایید
ب کابل برق دستگاه آسیب دیده است 2 کابل برق دستگاه را تعویض نمایید
ج پریز مکان نصب اشکال دارد 3 کابل را به یک پریز دیگر متصل کنید
الف دستگاه در مجاورت پنکه یا کولر است 1 سینی دستگاه را از معرض باد کولر و پنکه خارج کنید
ب دستگاه روی سطح تراز قرار ندارد 2 محل دستگاه را تغییر دهید و تراز نمایید
ج سینی دستگاه با جسم خارجی تماس دارد 3 سینی دستگاه را چک نمایید تا با چیزی در تماس نباشد
د پایه های دستگاه تنظیم نیست 4 پایه ها را تنظیم نمایید
ه 5 دستگاه را تراز نمایید
الف دستگاه غیر فعال است 1 با شرکت تماس بگیرید 33136-026 داخلی 2
ب باطری خراب شده است 2 با نمایندگی تماس بگیرید

جکاغذ برعکس درون دستگاه است3کاغذ را بصورت صحیح درون دستگاه قرار دهید
دچاپگر خراب است4با نمایندگی تماس بگیرید

مشکلات مربوط به ترازوهای Plus

الف کلید اصلی خاموش است 1 کلید اصلی دستگاه را جک نمایید
ب کابل برق دستگاه آسیب دیده است 2 کابل برق دستگاه را تعویض نمایید
ج پریز مکان نصب اشکال دارد 3 کابل را به یک پریز دیگر متصل کنید

الفدستگاه در مجاورت پنکه یا کولر است1سینی دستگاه را از معرض باد کولر و پنکه خارج کنید
بدستگاه روی سطح تراز قرار ندارد2محل دستگاه را تغییر دهید و تراز نمایید
جسینی دستگاه با جسم خارجی تماس دارد3سینی دستگاه را چک نمایید تا با چیزی در تماس نباشد
دپایه های دستگاه تنظیم نیست4پایه ها را تنظیم نمایید
ه 5دستگاه را تراز نمایید

الفدستگاه غیر فعال است1با شرکت تماس بگیرید 33136-026 داخلی 2

بباطری خراب شده است2با نمایندگی تماس بگیرید

جکاغذ برعکس درون دستگاه است.1کاغذ را بصورت صحیح درون دستگاه قرار دهید
دمنوی چاپ در تنظیمات فعال نمی باشد21-تنظیمات   2-دستگاه   3-چاپ   4-فاکتور   5-چاپ فاکتور
هچاپگر خراب است3با نمایندگی تماس بگیرید

مشکلات مربوط به کالباس بر

الفبر اثر کار زیاد یا فشار بیش از حد1با نمایندگی تماس بگیرید

ببر اثر نوسان برق2بررسی کابل و کلید

جاحتمال پارگی تسمه3با نمایندگی تماس بگیرید

د 4برای برطرف کردن این ایراد از واشر 12 نازک استفاده شود

هکمبود روغن5روغن کاری میله استیل بلند

مشکلات مربوط به جک

الف 1اندازه نامناسب مثل لنگر انداختن ،که باعث ضربه شدید در هنگام بستن در می شود

بشکستگی غلاف2با نمایندگی تماس بگیرید

جبر اثر ضربه زیاد3با نمایندگی تماس بگیرید
د سیم پیچ استاتور مشکل دارد 4 با نمایندگی تماس بگیرید

هسیم پیچ استاتور مشکل دارد5با نمایندگی تماس بگیرید

وسیم پیچ استاتور مشکل دارد6با نمایندگی تماس بگیرید

ذاتصالی در قسمت سنسورها7با نمایندگی تماس بگیرید